"İstiklal,İstikbal,Hürriyet,
Herşey Adaletle Kaimdir. "

Vedat TEMEL
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
Koruma Kurulu

 

 

5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu kapsamında kurulan ve yeniden suç işlemenin önlenmesi ve suçtan zarar görenlere verilen zararın telafi edilmesinde önemli görevleri olan koruma kurulları; suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere oluşturulmuştur.

Yeniden suç işlemenin önlenmesi ve mağdura verilen zararın telafi edilmesinde önemli görevleri olan koruma kurulları; suçtan zarar görenlerin suç nedeniyle karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların giderilmesi, suçun etki ve sonuçlarının en aza indirilmesi ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla gereksinim duydukları konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile destek olmak üzere kurulmuştur.

 

 Koruma Kurullarının Görevleri Nelerdir?

a) Mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

b) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, bir meslek veya sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak veya işyeri açmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

c) Müdürlükçe hazırlanacak mesleki eğitim projeleri ile başvuru sahibinin kendi işini kurma projelerini karara bağlamak, yürütülen projeleri izlemek ve bitirilen projelerin sonuçlarını değerlendirmek.

ç) Mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilenlerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak ve bu konuda müdürlük tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

d) Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin aileleri ve sosyal çevreleriyle oluşabilecek psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

e) Müdürlük tarafından denetim ve takibi yapılan denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesinde kurumlar arası işbirliği gerektiğinde müdürlüğe yardımcı olmak.

f) İş arama izni verilen hükümlüleri çalışabilecekleri işler ve yerler konusunda bilgilendirmek.

g) Hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin hazırlanması ve güncellenmesinde müdürlüğe görüş ve öneride bulunmak.

ğ) Alınan kararların yürütülmesini temin etmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

Koruma Kurullarının Başvuru Nasıl Yapılır?

(1) Ekonomik ve sosyal yönden mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilen veya denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler ya da kanunî temsilcileri dilekçe ile koruma kurulunun yetki alanındaki müdürlüğe başvurabilirler. Sözlü başvuru halinde buna ilişkin tutanak düzenlenir.

(2) Başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,

b) Mağdurlar bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı ya da soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı,

c) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için verilen Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu istenir.

(3) Eksik belge ile yapılan müracaatlar kayıt altına alınır ve ilgiliden on beş gün içinde eksikleri tamamlaması istenir. Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazereti olmaksızın eksikliklerini tamamlamaması durumunda dilekçelerinin değerlendirilmeyeceği kişiye bildirilir.

 4) Koruma kuruluna başvuruda maddi yardım isteminde bulunma hakkı, mağdurlar için suçun işlendiği tarihten, salıverilen hükümlüler için ceza infaz kurumundan salıverilme tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer.

KORUMA KURULU ÜYELERİMİZ
Görevi
Adı ve Soyadı
Ünvanı
Başkan
Süleyman TUNCER
Cumhuriyet Savcısı
Üye
Dr.Salih AKKAYA
Belediye Başkanı
Üye
Barış TÖREN
Baro Temsilcisi
Üye
Mahmut ERTAŞ
Denetimli Serbestlik Müdürü
Üye
Celalettin GÖMBE
Ceza İnfaz Kurumu Müdürü
Üye
Salim SADIÇ
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü
Üye
Sadık KÖSEOĞLU
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Üye
Muhammet ÇEVİK
Ziraat Bankası Şube Müdürü
Üye
Durmuş Ali GÖKÇE
Halk Bankası Şube Müdürü
Üye
Mehmet Rıfat DEMİRÖREN
İş Bankası Şube Müdürü
Üye
İbrahim GÜVENÇ
Vakıfbank Şube Müdürü
Üye
Pınar Çiğdem TÜRKAN
Konya Çalışma ve İşkurumu Akşehir Hizmet Birimi
Üye
Erdal ÇİFTÇİ
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Üye
Aziz BİNGÖL
Ziraat Odası Başkanı
Üye
Sami ÇİLOĞLU
Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı
Üye
Abdurrahman KARATAŞLI
Akşehir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı
Üye
İsa KURT
Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı
Üye
Mehmet Yaşar ÖRS
Akşehir ve Yöresi Yörükleri Derneği Başkanı
Üye
Bülent MUMCU
KIZILAY Başkanlığı Akşehir Temsilciliği

 

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←